Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
  • DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Commissie van Beroep

Beroepsreglement Commissie van Beroep van DVS’33 Ermelo

Artikel 1: Samenstelling

1.1         Conform artikel 16 van de statuten van DVS’33 Ermelo (hierna aangeduid als ‘DVS’), is er een Commissie van Beroep, welke hierna als ‘de Commissie’ wordt aangeduid.

1.2         De Commissie bestaat uit drie leden welke door de Algemene Vergadering, hierna te noemen AV, worden benoemd. De Commissie benoemt zelf een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris. Van hen is tenminste één lid aangesloten bij een beroepsgroep die valt onder wet- en regelgeving.

1.3         De AV benoemt de leden van de Commissie voor een tijdvak van drie jaren.

1.4         Leden van de Commissie kunnen drie keer worden herbenoemd.

1.5         Leden van het Bestuur, hierna te noemen ‘Bestuur’, van de vereniging kunnen geen lid van de Commissie zijn tot 2 jaar na beëindiging van de bestuursfunctie.

1.6         Gedurende het tijdvak waarvoor een lid van de Commissie is benoemd wordt zijn/haar lidmaatschap slechts beëindigd door overlijden of door andere omstandigheden niet meer in staat zijn/haar wil te bepalen, door het aanvaarden van een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 1.5 of door ontslag op eigen verzoek door middel van een daartoe strekkende kennisgeving van het desbetreffende lid aan het Bestuur.

1.7         Tussentijds ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk ingevuld en in de eerstvolgende AV officieel bekrachtigd. In dat geval geschiedt de benoeming voor het resterende gedeelte van het tijdvak gedurende welke het afgetreden lid van de Commissie lid zou zijn geweest.

 

Artikel 2: Taak

 

2.1         De Commissie heeft de taak overeenkomstig de bepalingen van dit reglement zo snel als redelijkerwijs mogelijk is beslissingen te nemen op beroepen tegen formele besluiten van het Bestuur, alsmede geschillen over de uitleg en uitvoering van de besluiten van de AV.

2.2         De Commissie neemt haar beslissingen met inachtneming van de bepalingen van geldende reglementen en beleidsplannen van DVS. Indien de reglementen of beleidsplannen niet duidelijk zijn of niet in het desbetreffende geschil voorziet dan beslist de Commissie in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

2.3         De beslissingen van de Commissie zijn bindend. Tegen de beslissingen van de Commissie staat geen verder beroep open.

2.4         De eventuele kosten verbonden aan de vervulling van de taak van de Commissie worden door DVS gedragen.

 

Artikel 3: Werkwijze

 

3.1         Na indiening van een verzoek tot behandeling van een geschil worden partijen geacht geen mededelingen aan derden te doen over de inhoud van het geschil of onomkeerbare stappen te ondernemen, ter voorkoming van beschadiging van individuen en/of de vereniging.

3.2         Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de Commissie waarna de voltallige Commissie beoordeelt of het verzoek tot beroep ontvankelijk is; indiener(s) wordt binnen uiterlijk twee weken op de hoogte gebracht van de ontvankelijkheid en van de verdere procedure van behandeling; de indiener(s) wordt(en) op een zo kort mogelijke termijn uitgenodigd het beroep nader toe te lichten. Nadere detaillering is vastgelegd in een aparte Bericht van Beroep, waarvan indiener(s) kennis dienen te nemen.

3.3         De Commissie baseert haar werkwijze voornamelijk op basis van hoor- en wederhoor.

3.4         Beslissingen van de Commissie worden steeds door de voltallige Commissie genomen, waarbij wordt gestreefd naar eenstemmigheid.

3.5         Indien een lid van de Commissie persoonlijk en/of rechtstreeks bij de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld is betrokken, dient dat lid zich aan deelneming van de behandeling te onttrekken.

3.6         De Commissie geeft de rechtstreeks belanghebbenden(n) steeds de gelegenheid om zijn of haar respectievelijk hun standpunt met betrekking tot het ingestelde beroep aan de Commissie kenbaar te maken; dit kan zowel schriftelijk als mondeling, waarna een schriftelijke verslaglegging volgt die moet worden ondertekend door betrokkene(n).

3.7         De Commissie kan besluiten om degene(n) die het beroep heeft (hebben) ingesteld, getuigen, deskundigen en overige belanghebbenden en/of betrokkenen te horen alvorens een beslissing te nemen.

3.8         De Commissie stelt haar uitspraak op het beroep op schrift alsmede een motivering van de genomen beslissing. De Commissie zendt haar schriftelijke uitspraak zo spoedig mogelijk aan de indiener(s) en het Bestuur.

3.9         De Commissie stelt zelf haar werkwijze op voor zover dit reglement de werkwijze van de Commissie niet regelt.

 

Artikel 4: Uitvoering

 

4.1         De Commissie draagt zorg voor toezending van de uitspraak van de Commissie aan degene(n) die het beroep heeft(hebben) ingesteld en aan het Bestuur.

4.2         Het Bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beslissing van de Commissie indien en voor zover de beslissingen van de Commissie uitvoering eisen. De Commissie ziet toe op uitvoering hiervan.

4.3         Het Bestuur draagt – in afstemming met de Commissie - voorts zorg voor zo spoedig mogelijke publicatie van de beslissingen van de Commissie. Een zodanige publicatie behoeft evenwel niet tevens de motivering van de beslissing van de Commissie te bevatten.

4.4         Contact met de leden van de Commissie van Beroep kan worden opgenomen via: [email protected]

 

Artikel 5: Overgangs- en slotbepalingen

 

5.1         Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Commissie van Beroep’.

5.2         Dit reglement treedt in werking op 01-03-2022